UTIL: Ghid înființare ONG

      No Comments on UTIL: Ghid înființare ONG

Organizația neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

În România, ONG există sub trei forme: ASOCIAȚIA (reprezentată printr-o convenţie în care mai multe persoane oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale), FUNDAȚIA (organizaţie mai închisă decât este o asociaţie. Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, bine determinat, realist şi să fie de interes general sau comunitar) și FEDERAȚIA (formată din cel puțin două asociații sau fundații, fiecare cu personalitatea sa juridică).

Patrimoniul inițial pentru constituirea unei asociații este de minimum 200 lei. Cel pentru înființarea unei fundații trebuie să însumeze cel puțin contravaloarea a 100 de salarii minime brute pe economie. Excepție fac fundațiile care au ca scop principal colectarea de fonduri, patrimoniul inițial în acest caz fiind de minimum 20 de salarii minime brute pe economie.

Pașii necesari înființării unui ONG:

1) Rezervarea denumirii ONG-ului se face prin depunerea unei cereri pentru acordarea disponibilităţii denumirii la Registratura Ministerului Justiţiei însoţită de dovada plăţii taxei în valoare de 36 lei, care se achită la Trezorerie.

Obţinerea denumirii durează o săptămână. Dovada disponibilităţii este valabilă şase luni de zile, dar poate fi  prelungită în cazul în care aveţi nevoie, prin achitarea unei taxe de 18 lei.

Găsiţi cererea în secţiunea Formulare a Ministerului Justiţiei, împreună cu ghidul de completare.

2) Stabilirea sediului social -poate fi o casă sau un apartament, personal sau închiriat. Pentru acest lucru aveţi nevoie de un contract de comodat (sau de închiriere în cazul în care stabiliţi sediul într-un imobil închiriat), încheiat între asociaţie şi proprietarul imobilului, dar şi de acordul vecinilor cu pereţi comuni, în cazul în care sediul se află într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăţi. De asemenea, mai aveţi nevoie şi de dovada că persoana cu care încheiaţi contractul are drept de proprietate asupra imobilului.

3) Întocmirea statutului și a actului constitutiv – statutul defineşte scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc., iar actul constitutiv consfinţeşte hotărârea fondatorilor de înfiinţare a Asociaţiei sau Fundaţiei şi desemnează Consiliul Executiv.

În întocmirea actului constitutiv şi a statutului trebuie să aveţi în vedere respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, trebuie autentificate și legalizate de un avocat sau notar și se recomandă legalizarea actelor în cel puțin 4 exemplare, 1 exemplar rămânând la avocat/notar iar 2 fiind depuse la Judecătorie.

4) Obținerea cazierului fiscal al fondatorilor/asociaților 

5) Depunerea dosarului pentru înființare, prezentarea în fața instanței și dobândirea personalității juridice se face la Judecătoria de pe raza căreia se află sediul

Actele necesare dosarului: 

-copii actele de identitate ale membrilor fondatori

-plata unei taxe de timbru la un oficiu CEC sau la Administraţia Finanţelor Publice pe raza căreia se află Judecătoria

-taxa judiciară de timbru (100lei)

-cerere tip adresată Preşedintelui Judecătoriei , în care solicitați acordarea personalităţii juridice şi înscrierea Asociatiei/Fundaţiei în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial

-dovada rezervării denumirii, dovada sediului (acordul asociației de proprietari și al vecinilor, dacă este cazul), dovada patrimoniului inițial. 

-cazierele fiscale ale membrilor

-actul constitutiv și statutul (întocmite și acceptate de un avocat/notar)

Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.

Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.

6) Eliberarea copiei de pe sentința civilă și înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

7) Obținerea certificatului de înregistrare fiscală(CIF) de la ANAF. Dosarul pentru obţinerea CIF-ului trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • statut (copie)
  • act constitutiv (copie)
  • încheierea judecătoarească (copie)
  • certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie)
  • timbru fiscal de 3 lei
  • 2 formulare Cod 010 completate (se obțin de la inspectorul fiscal – la ANAF)

Eliberarea CIF-ului se face în maxim 10 zile.

8) Realizarea ștampilei 

9) Realizarea unui cont bancar și program de facturare

 

Sursa: asociatiaasised.wordpress.com,laurentiumihai.ro

Sursa foto: finantare.ro

Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!