UTIL: Ghid înființare PFA

      No Comments on UTIL: Ghid înființare PFA

Persoana Fizică Autorizată (PFA) este cel mai simplu tip de societate recunoscut de legislația și de autoritățile în domeniu din România. Această formă de afaceri este destinată persoanelor fizice care vor sa înceapă afaceri pe cont propriu și care vor să beneficieze de anumite avantaje fiscale, precum:

– modalitatea simplă de înființare care presupune un număr minim de documente;

– costurile reduse legate de înmatricularea societății la Registrul Comerțului;

– posibilitatea de a avea un număr maxim de 3 angajați pentru a-și desfășura activitatea;

– poate fi înființată atât de persoane cu cetățenie română, dar și de cetățeni ai statelor membre UE.

De asemenea, tipurile de activități ce pot fi întreprinse prin intermediul unui PFA este destul de variat cât timp acesta respectă Codul CAEN sub care societatea a fost înființată. Cel mai des întâlnit tip de PFA este cel care prestează servicii în domeniul IT în România.

Dacă doriţi să vă autorizaţi ca persoană fizică, pentru a desfăşura anumite activităţi economice, sunt necesare condiţii de pregătire sau capacităţi profesionale pe care trebuie să dovediţi că le îndepliniţi.

 Condițiile care trebuie îndeplinite pentru desfășurarea de activități economice sunt:

 • persoana în cauză a împlinit vârsta de 18 ani;
 • starea sănătații le permite desfășurarea activității pentru care se solicită autorizația;
 • au calificarea – pregătirea profesională sau, dupa caz, experiența profesională, necesară pentru a desfășura activitatea economică pentru care se solicită autorizația;
 • nu au fost condamnate penal prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea de fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiar-fiscală de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pregătirea sau experienţa profesională se pot atesta, după caz, cu documente precum:

 • diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
 • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională;
 • certificatul de competenţă profesională;
 • cartea de meşteşugar;
 • carnetul de muncă / adeverinţă de vechime în muncă;
 • declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective (în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
 • atestatul de recunoaştere şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
 • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Documentele se depun la dosar în copie certificată în conformitate cu originalul.

Verificarea disponibilității și rezervării denumirii se poate face:

 • online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online
 • formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice)
 • e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei) 
 • la ghişeu – oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor; Se completează formularul, bifat la pct. 3, în concordanţă cu scopul pentru care este solicitată

 Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma persoană fizică, autorizată sau PFA.

 • Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.
 • Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.
 • În cazul decesului titularului II, activitatea poate fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acesteia a calităţii de moştenitor (art. 27 alin. (4) din OUG nr. 44/2008).
 • În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).
 • Verificarea şi rezervarea firmei se realizează la nivel naţional înainte de depunerea cererii de înregistrare.
 • Rezervarea firmei este valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data înregistrării cererii.
 • Verificarea disponibilităţii firmei, efectuată de oficiul registrului comerţului prin personalul său, are caracter administrativ şi prealabil. În final, asupra legalităţii se va pronunţa directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate cu ocazia soluţionării cererii de înregistrare în registrul comerţului.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă electronică, situaţie în care va avea incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.

Conform onrc.ro, dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru autorizare va cuprinde următoarele acte:

 1. Cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
 2. Cererea de înregistrare, original – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste  îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);
 4. Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
 5. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 6. Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original) – detalii
 7. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original) – detalii;
 8. Dacă este cazul:
  • avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de  Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip –original); dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere (detalii), sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
  • declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular;
  • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
  • documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) şi/sau
  • fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – detalii.

Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.

Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.

O dată înregistrat PFA-ul, mai sunt necesari câțiva pași, printre aceștia, PFA-ul va trebui să obțină o ștampilă. Această procedură este destul de simplă, ștampila putând fi achiziționată de la orice firmă care comercializează ștampile pe baza documentelor emise de Registrul Comerțului.

Apoi, PFAul va trebui sa fie înregistrat la ANAF. De aici, societatea va primi un facturier, un chitanțier, un registru de intrare-iesire și un registru de inventar. 

Timpul necesar pentru înființarea unui PFA este relativ scurt, fiind nevoie de:

– o zi pentru pregătirea tuturor documentelor necesare înființării PFA-ului, inclusiv rezervarea numelui;

– obținerea extrasului de carte funciară pentru dreptul de folosință asupra sediului social durează aproximativ  3  zile lucrătoare;

– depunerea dosarului la Registrul Comerțului și eliberarea certificatului de înregistrare durează în jurul a 4 zile lucrătoare;

– înregistrarea la ANAF va mai dura încă o zi, după care firma va putea începe sa funcționeze.

În ceea ce privește costurile de înființare a unui PFA, acestea sunt mai reduse în comparatie cu cele ale unui SRL sau SA. De asemenea, pentru ținerea evidenței contabile nu este necesară angajarea unui contabil. (sursa: infiintare-firma.ro)

Sursa foto: regnet.ro
Fii social. Împărtășește știrile bune cu prietenii tăi!